Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí při nákupu a uzavírání smluv v internetových obchodech  www.hkzabradli.czwww.zabradli-shop.cz  provozovaném obchodní společností HK Zábradlí s.r.o. se sídlem Roudnice 208, 503 27 Lhota pod Libčany, IČO: 05561345, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. 38104 C, Krajský soud v Hradci králové.
Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi, HK Zábradlí s.r.o, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Vymezení pojmů
 Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prodávající se základě žádosti odeslané na info@hkzabradli.cz nebo vyplněním poptávkového formuláře zavazuje vytvořením cenové nabídky. Cenová nabídka bude vypracována dle přání kupujícího a bude odeslána zpět na adresu kupujícího. Po potvrzení cenové nabídky dojde k vytvoření objednávky, která se v okamžiku potvrzení oběma stranami stává právně závaznou. Odesláním potvrzené objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Potvrzením objednávky se dodavatel zavazuje dodat objednané zboží, jedinou výjimkou je vyprodání zásob. Kupující se potvrzením objednávky zavazuje odebrat a zaplatit – na základě vystaveného daňového dokladu celou částku, přičemž mu pouze při prodeji prostřednictvím e-shopu náleží právo na vrácení zboží ve 14denní zákonné lhůtě bez udání důvodu.

Při nákupu prostřednictvím e-shopu se umístění zboží na webové stránky dodavatele bere jako návrh smlouvy, která se stává platnou a právně závaznou odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím dodavatelem.
Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
Kupující může zrušit objednávku, než je zboží odevzdáno dopravci k přepravě.
Kupující sám nemá možnost objednávku zrušit - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího).
Internetový obchod na stránkách www.hkzabradli.czwww.zabradli-shop.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název, kód, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

Pokud kupující připojí k objednávce dodatek, prodávající se jím bude závazně řídit a dodá zboží modifikované podle dodatku. Ovšem toto platí pouze v případě, že takové zboží má dodavatel v nabídce a je skladem. Pro tento případ platí, že prodávající takové modifikované zboží dodá za cenu platnou v době podání objednávky, publikovanou na internetovém obchodě prodávajícího. Pokud se tato cena liší od ceny v objednávce, bude prodávající požadovat, aby tuto cenu předem kupující stvrdil písemně v rámci emailové komunikace.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
Prodávající se zaručuje, že osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.
Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu.
Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné zjevné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury nebo faktura není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce
Odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely identifikace kupujícího vedoucí ke správnému a včasnému vyřízení objednávky.

Pokud zákazník nakupuje na firmu, je povinen vyplnit kompletní firemní údaje včetně úplné adresy. Dále je povinen si při obdržení potvrzené objednávky správnost těchto údajů zkontrolovat. Pozdějším žádostem o doplnění firemních údajů nebude vyhověno.


Cena zboží
Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní
a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.
Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu
zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Sleva zboží

Pokud je na zboží už jedna sleva, nelze využít další slevu (slevy se nesčítají). V případě použití další slevy bude zákazník informován a sleva mu bude odebrána.

 

Dodání stavebnicového zábradlí

Kupující, který si na základě objednávky přes e-shop, poptávkový formulář, e-mailem nebo telefonicky objedná dodávku zábradlí, materiálu nebo komponentů na zábradlí, u kterých nepožaduje odbornou montáž naší firmou HK Zábradlí s.r.o., bude kupujícímu dodán samotný materiál dle odsouhlasené a potvrzené cenové nabídky (faktury) kupujícím přepravní společností nebo osobním odběrem na pobočce firmy. Montážní návody stažené ze stránek firmy https://hkzabradli.cz/montazni_navody_1 jsou všeobecné a mohou se lišit dle požadavků zákazníka, použitých komponentů, spojených dílů a kotvení. Montáž zábradlí může provádět pouze proškolená osoba naší firmou. Prodávající nebere žádnou odpovědnost za reklamace vzniklou neodbornou montáž při stavbě zábradlí a jeho samotné realizaci a následné kolaudaci.

 

Dodání a montáž stavebnicového zábradlí

Kupující, který si na základě objednávky přes e-shop, poptávkový formulář, e-mailem nebo telefonicky objedná dodávku zábradlí, materiálu nebo komponentů na zábradlí, u kterých požaduje odbornou montáž naší firmou HK Zábradlí s.r.o., bude kupujícímu provedeno zaměření naší firmou a následně proběhne rekapitulace cenové nabídky a písemný souhlas kupujícího s cenou a termínem montáže. Zaplacením zálohové faktury kupující souhlasí s obchodními podmínkami na webu www.hkzabradli.cz a www.zabradli-shop.cz Firma HK Zábradlí s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínu v závislosti na vlivy, které nemůže ovlivnit. Kupující je povinen uhradit zálohovou fakturu na materiál do data splatnosti. Výjimku ze zboží může tvořit bezpečnostní sklo, které může být započítáno až v konečné faktuře. Firma HK Zábradlí s.r.o. vyhotoví a odborně namontuje zábradlí dle odsouhlasené cenové nabídky a podpisem předávacího protokolu potvrdí kupující, že zábradlí převzal a odpovídá cenové nabídce. Kupující je povinen uhradit zbývající částku za materiál a montáž zábradlí do data splatnosti konečné faktury. Do té doby je stále materiál majetkem firmy HK Zábradlí s.r.o. a vyhrazuje si právo na jeho případnou demontáž. V případě neuhrazení konečné faktury do data splatnosti, bude kupujícímu plynout penále z prodlení a v případě neuhrazení soudní vymáhání.

 

Doprava

Doprava Česko TopTrans

Cena objednávky bez DPH

Cena dopravy bez DPH

Dobírka bez DPH

1

-

1499

119 Kč

66,94 Kč

1500

-

2 499

150 Kč

2 500

-

4 999

238 Kč

5 000

-

9 999

318 Kč

10 000

-

19 999

514 Kč

20 000

-

49 999

912 Kč

50 000

-

100 000 Kč

2500 Kč

Zásilkovna.cz do 15kg a povolené produkty

1

-

2499

111 Kč

0 Kč

Přepravu zajišťuje přepravní společnost TopTrans / Zásilkovna.cz

Při doručení zásilky přepravní společností a osobním doručení firmou HK Zábradlí s.r.o. si ihned před převzetí zboží zkontrolujte jeho stav a zda máte všechny komponenty dle dodacího listu. Pozdější připomínky nebudou akceptovány.

 

Cena za řezání

Cenu za řezání účtujeme 15,-Kč/řez bez DPH.

V případě dělení materiálu je potřeba při dělení tyčí počítat s úbytkem materiálu, který vznikne při každém řezu. Jedná se o 3-5 mm.

Řezání na přesné rozměry provádíme s přesností +/-1,5mm.

Tato služba se zákazníkovi automaticky neúčtuje, ale je dopočítávána na požádání.

Zaměření

Zaměření provádí technik vyslaný firmou HK Zábradlí s.r.o. na žádost objednavatele formou potvrzení cenové nabídky, telefonické, nebo elektronické komunikace. Objednavatel se tímto zavazuje tuto službu uhradit v plné výši viz cena za zaměření.

  •     Cena zaměření je počítána 672,-Kč + doprava na místo zaměření a zpět 11,20,-kč/km bez DPH. Částku za zaměření, zaplatí objednavatel našemu technikovi v den zaměření.

Montáž

Montáž provádí technik vyslaný firmou HK Zábradlí s.r.o. na žádost objednavatele formou telefonické, nebo elektronické komunikace. Objednavatel se tímto zavazuje tuto službu uhradit v plné výši dle bodu 1.

  •     Cena montáže je počítána dle typu montáže zábradlí. Cena dopravy k montáži je počítána na místo montáže a zpět 13,50,-kč/km bez DPH. Objednavatel po dokončení potvrdí a podepíše předávací protokol a částku za montáž, zaplatí objednavatel na základě vystavené faktury, odeslané elektronickou poštou. 
  • Montáž zábradlí dle typu 1250,- až 1450,- /mb bez DPH
  • Montáž vodícího madla 625- /mb bez DPH

Osobní odběr

Při zvolení osobního odběru je dopravné  0 Kč. Zákazník bude informován o možném termínu vyzvednutí telefonicky, e-mailem, nebo SMS.

V případě, že si zákazník nepřevezme či nevyzvedne objednané zboží u přepravce ( TopTrans, Česká pošta) bude mu zaslána úhrado dopravy nevyzvednutého zboží. Bude posléze požadovat opětovné zaslání, bude k zakázce účtováno patřičné dopravné  (druhé zaslání).
Výše uvedené podmínky platí pro zasílání po celé České republice. Pro zaslání do jiných zemí Evropy Vás budeme informovat o aktuální ceně dopravného dle platných ceníků přepravní společnosti.

Dodací podmínky
Termín dodání
Zboží, které je SKLADEM, Vám doručíme do 10 ti dnů po celé ČR, nebo, a to především u objednávek rozměrných výrobků, Vás budeme kontaktovat ohledně termínu dopravy, nejpozději však bude zboží dopraveno do 14 ti dnů.

Převzetí zboží

Kupující má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zjistit, zda zásilka nevykazuju zjevné znaky poškození způsobené přepravou. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození vinou dopravy až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny, předejde tím tak případným komplikacím. V případě nedodržení tohoto postupu však není nijak dotčeno právo kupujícího uplatnit reklamaci. Dále je kupující povinen do 24 hodin zásilku zkontrolovat a přepočítat dodané komponenty. Pozdějším reklamacím týkajících se množství dodaného zboží nebude vyhověno. 

Způsoby platby
- bankovním převodem
Při platbě bankovním převodem vyčkejte na email, ve kterém naleznete fakturu a informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet 115-3533240297/0100 Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury, nebo objednávky.
- na dobírku (hotově při převzetí zboží)
Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli (TopTrans, Česká pošta, osobní doručení HK Zábradlí s.r.o., případně jiný přepravce).

Při osobním odběru na prodejně platba hotově, nebo platební kartou.

Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
Prodávající má právo odmítnout další objednávku, pokud kupující předtím nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
Zboží, které není skladem je označeno pojmem "NA OBJEDNÁVKU", dostupnost si může kupující ověřit dotazem na e-mailové adrese info@hkzabradli.cz. Zboží, které je označeno „SKLADOVÁ DOSTUPNOST SE SNIŽUJE“ se jedná se o zboží které je skladem, ale jeho stav je v rezervaci. Kupní smlouva u tohoto zboží vzniká až po vzájemné mailové komunikaci, kde jsou vyjádřeny vůle stran k uzavření kupní smlouvy na základě vzájemně dohodnutých podmínek.
Je-li kupujícím podnikatel má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným ( zboží není na skladě atd.), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsmbanking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
Odstoupil - li kupující podnikatel platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o:
(I) náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji,
(II) o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, jakož i
(III) o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze - li je prodat jako nové.
Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 1829  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. V této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu vyrozumění, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být
pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES,
o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.
Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu kanceláře prodávajícího HK Zábradlí s.r.o. Roudnice 208, 503 27 Lhota pod Libčany nebo v elektronické podobě na info@hkzabradli.cz
Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Kupující nemá nárok na vrácení ceny za dopravu.
Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury.
Při splnění všech podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze kupujícímu složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejdéle však do 30 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V případě nedodání kompletního zboží prodávajícímu, nebo bude-li zboží poškozeno nebo opotřebováno, má prodávající nárok na náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží.
Prodávající má nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží dle §53 odst. 10, občanský zákoník.
V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží.

„Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží. Prodávající může takto odstoupit od kupní ceny pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na webovém prostředí e-shopu byla způsobena nevědomě.“

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Formulář pro vrácení zboží:  https://hkzabradli.cz/odstoupeni-od-kupni-smlouvy.pdf

Montážní manuály:  https://hkzabradli.cz/montazni_navody_1

Reklamační protokol: https://hkzabradli.cz/reklamacni_protokol.pdf

Reklamace
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky, tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Záruka se nevztahuje na drobné oděrky a odřeniny, způsobené  při manipulaci, výrobě, dělení materiálu a kompletaci díla. Drobné odřeniny povrchu mohou být u profilů do 1% plochy povrchu a u ostatních dílů 2% plochy povrchu.

Modely zábradlí s vodorovnou výplní není vhodné do prostor kde se mohou vyskytovat děti. Vodorovné příčky děti mohou snadno přelézt. Tyto modely zábradlí pak nemusí projít kontrolou při kolaudaci.

Při dodání zboží veřejnou dopravní službou se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem dotyčného přepravce. Takto způsobené vady zboží nelze reklamovat u Prodávajícího. V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující u Prodávajícího bez zbytečného odkladu uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Kupující může uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: HK Zábradlí s.r.o. Roudnice 208, 503 27 Lhota pod Libčany nebo na info@hkzabradli.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího). Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu nebo záruční list. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit nejlépe do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej faktura. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.


Záruka
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Záruční doba je dva roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.
Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na náklady prodávajícího poštou na adresu určenou kupujícím. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.


Ochrana osobních dat
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46 EYS (Obecně nařízení ochraně osobních údajů).

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Osobní údaje budou využity pouze k účelům vedoucím k včasnému vyřízení objednávky kupujícího. Firma HK Zábradlí s.r.o. si vyhrazuje právo informovat zákazníky o svých připravovaných aktivitách a současně se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy. Tato data shromažďujeme za účelem realizace obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. Jsou nezbytná pro Vaši identifikaci jako kupujícího, k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, ke komunikaci s Vámi a také ke správnému dodání zboží.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost dne 1.ledna 2014. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Heureka.cz
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Provozovatel

HK Zábradlí s.r.o.

IČ: 05561345

DIČ: CZ05561345

Roudnice 208